bayrak duyuru

bayrak

Bayrak ve Flama da 24 Saatte Teslimat, �zel �ndirimler
Bayrak, T�rk bayra��, Yabanc� �lke Bayraklar�, Flamalar , Parti Bayraklar�, Firma Bayraklar�, Olta bayraklar� ile hizmetinizdeyiz. flag Flag fahnen Fahnen


BİNA TİPİ BÜYÜK BOY POSTER VE BAYRAKLAR bayrak ve atat�rk
KIRLANGI� BAYRAK FLAMA
k�rlang�� bayrak flama
OLTA BAYRAKLARI
plaj bayrak b�y�k

formula 1 F1 �N BAYRAK VE FLAMA SPONSORU AYBAYRAK.COM
F1 FLAG AND FLAMAS SPONSOR


bas�nda biz

olta bayrak


Olta bayrak: olta bayrak direkleri olta kam���ndan kullan�ld���ndan dolay� olta bayrak denir. Olta bayrak yeni bir bayrak modelidir oltak bayra�� ince uzun olmas� ve �st k�sm� k�vr�ml�d�r olta bayraklar�n di�er bayrak modellerinden ay�ran en b�y�k �zelikleri hafif seyar ta��na bilinir ve kolayca montaj�ndan dolay� d���k maliyetlere sahip oldu�undan dolay� herkes taraf�nda kallan�la bilen bir bayrak modeli olu�u nedeniyle �ok ilgi g�ren bir bayrak �e�ididir. Olta bayraklar�da kendi aralar�nda farkl� gruplara ayr�lmakta olup farkl� isimlerle telafuz edilmektedirler.
Olta bayrak gruplar� a�a��daki gibi s�ralanmaktad�rlar.
Yelken bayrak,
plaj bayra��
damla bayra�� olarak ayr� gruplardan olu�maktad�rlar.
Olta bayrak resimleri

olta bayrak all

Bayrak firmalar�

Bilgi ve Fiyat almak i�in L�tfen

+90 ( 212 ) 592 06 12

numaral� telefonumuzu arayn�z.

olta bayrak imalat�
olta bayrak �reticileri
�stanbul olta bayrak �retimi �stabulda yelken bayrak �retimi
olta bayrak malzemesi kam�� ve dubadan olu�maktad�r.
�zmir olta bayrak imalat�
damla bayrak �retimi
oltabayrak, yelken bayrak, plaj bayrak imalat� yap�lmaktad�r
olta Bayrak kalitesi aybayrak bayrak �retimi

24 saatte olta bayrak imalat�

e-mail: info@aybayrak.com

Bayrak Kitle ileti�im ara�lar�ndan g�rsel olarak en g�rkemli kurumsal kimliktir

Bayrak insanlara g�rsellek oldu�undan dolay� bir �eyleri tarif etmeyi ve anlatmaya yarad���ndan dolay� tam bir m�kemmel seyirlik g�rseli�i sa�l�yan ileti�im materyalidir.
bayrak m�kemel bir reklam arac�d�r bayra��n reklam ve tan�t�mda bu kadar etkili olmas�n�n sebebi ise az, �z ve hasas anlat�m�n� mevcut buldu�u bir tan�t�m, g�rsel, duyuru arac�d�r.
Bayrak kulan�m kitlesine alanlar�na g�re i� ve d�� mek�nlardan kullan�lmak �zere iki ana kategoriye ayr�l�r.
Bayrak bir Kurumsal Kimliktir.
Kurumsal kimlik firmalar�n sekt�rel adresi ve kimli�ini olu�turmaktad�r, ��nk� sekt�rde g��lenmek ve rakiplerinden ayr�lmas�n� tan�nmas�n� sa�lamak i�in
kurumsal kimliklerini en �nemli unsurdur bayrak ve kurumsall�kt�r.
Bayrak ve Kurumsal kimlik �al��malar�, �irketlerin ad�n� haf�zalara yerle�mesini sa�l�yan ve �irketlerin imaj�n� en suratl� bir �ekilde
hedef kitlelerine ula�mas�n� sa�lamaya yararmaktad�r. bayrak ise kalitenin, g�venin temelini sa�laml�k gibi olumlu etkilerin ilk izlenimlerini vermektedir.
bayrak ve Kurumsal kimlikte en �nemli yap� ta�� logo tasar�m�n� olu�turmaktad�r. Bundan dolay� firma logo (amblem) tasarlan�rken uygulama alanlar� titiz bir
�ekilde tasarlan�p ve d���n�lmelidir, firmalarda kurumsal bayrak �al��mas� i�in en �nemli etkenlerden biridir. Kurumsal bayrak; yap�lacak t�m alanlar i�in bu teknik ko�ullar�
ve olanaklar� g�z �n�ne alarak tasarlanmal�d�r. De�i�ik alanlarda farkl� �zellikler g�sterilecek bayrak renk, form veya malzeme se�imleri
kurumsal kimli�e zarar vermektedir.
Aybayrak bayrak firmas� bayrak sekt�r�nde y�llar�n vermi� oldu�u birikim deneyimlerini ve tecr�besi yans�tm�� oldu�u bayrak sekt�r�nde bir �ok kurumsal firmas�n�n
bayrak logo �al��malar�n� b�y�k bir titizlik i�inde y�r�tmektedir.
Kurumsal bayrak i�in gerekli olan �nemli unsurlar�n ba��nda renk kullan�m� gelmektedir. Renkler i�in gerekli olan do�ru kal�c� tam anlam�yla kendini ve kurucu sekt�r�n� ifade etmesi gerekmektedir.
Bayrakta ye�il renk �zelikleri: ye�il renk dinlendirici, huzur, denge ve g�ven verici bir renktir.
Bayrakta siyah renk �zelikleri: Siyah renk g�c�, l�ks� ve tutkuyu temsil eder. T�rkiye'de ve bat�da matem, Japonya'da ise mutluluk rengidir.
Bayrakta Mavi renk ve �zelikleri: mavi renk enginlik ve derinli�in rengidir. Sessizlik ve rahatl�k telkin etmesi nedeniyle dinlendirici ve ayn� zamanda da lider bir renktir.
Bayrakta lacivert renklerin �zelikleri: lacivert renk Kozmik bir renk olarak kabul edilmektdir. Sonsuzlu�u, otoriteyi, verimlili�i simgelemektedir bayrakta lacivert renk.
bu y�zden d�nyadaki bir �ok marka firmalar�n yar�dan fazlas� bayraklar�nda lacivert renk kullanmaktadir.
Bayrakta mor renklerin �zelikleri: mor renkler Asaletin, imparatorlu�un rengidir.
Bayraklarda Sar� renklerin �zelikleri: sar� renkler dikkat �ekicili�in sembol� bir renktir.
Bayraklarda K�rm�z� rengin �zelikleri: k�rm�z� renk bayraklarda Esrarengiz, egzotik, ciddiyet ifade eder. s�cakl�k, sevgi, tehlike, dikkat, erkeklik gibi kavramlarla ba�da�t�r�l�r.
Bayraklarda A��k Mavi renk, Pembe renk ve di�er pastel renklerinin tonlar�n, annelik, di�ilik, �ocuk mamas� ve �efkat duygusunu �a�r��t�rd��� saptanm��t�r.
Bayraklarda ana renkler dedi�imiz k�rm�z� renk, siyah renk, lacivert renkler daha belirgin ve g��l� yap�lar�ndan dolay� daha �ok dikkat �eken ve ilgi uyand�ran d�� mekan bayraklar�nda
belirgin bir �st�n �zellik ta��maktan dolay� daha �ok kal�c� kalmaktad�rlar a��k renklerin i� mekanlarda daha �ok bayraklarda kulan�lmakta olup ve daha �ok
dikkat toplamaktad�r.

Hedef kitlesine ula�man�n en iyi yollar�ndan biri: bayrak �retimidir.

Bayrak �retimi bir �r�n�n tan�t�m�nda, bir kampanyada, prestij ama�l� ve reklam tan�t�m amac�yla bayrak �retilmektedir.

Bayrak Logo tasar�m� i�in �nemli ayr�nt�lar:

a. Bayrak logolar�nda Sadelik
B�t�n logolar�n en �nemli �zelliklerinden biri ise sadelikleridir. Bayraklarda �nsanlar� sade ve basit tasar�mlar daha dikkat �eker ��nk� verilmek
istenileni kolayca anlay�p an�msayabilirler ��nk� bayraklar s�rekli dalgaland���ndan dolay� basit ve anla��l�r olmas�ndan yarar bulunmaktad�r
Karma��k ve kalabal�k tasar�mlar �rne�in i�inde ayr�nt�l� resimler bar�nd�ran bayraklar�n logo tasar�mlar� ise insanlar�n dikkatini da��t�r anla��lmas� zorla��r.

b. Bayraklarda logo Oranlar�
bayrak logo ebad�yla de�il, bayrak oranlar�yla sabitlenmelidir. bayrak logonun kullan�laca�� her alanda farkl� ebatlarda kullan�laca��ndan her ebatta
iyi g�r�necek ve okunakl� oranlara sahip olmal�d�r. bayrak logolar�n bayrak ebatlar�na g�re orant�l� olarak �al���lmas� gerek aksi taktirde orant�s�z b�y�t�lmesi halinde
logolar�n bozulmas�na ve karma��k bir yap� olu�turmaktad�r.
c. bayrak Renkleri
En iyi bilinen bayrak logolar�nda genellikle bir veya iki renk olarak tasarlanm��lard�r.
Fazla renk karma��k bir logoyu alg�lamay� zorla�t�raca��ndan ak�lda kal�c�l��� engellemektedir. Bayraklarda Az renk kullan�lmas� uygulama maliyetlerini de
d���rece�inden s�rekli avantaj sa�lamaktad�r.

d.Bayraklarda Yaz� Karakterleri
Bayrak logolar� yaparken �ok �e�itli yaz� karakter ve stil kullan�labilir. Yaln�z bayrak yaz� karekterlerin sade ve kolay okuna bilmesi daha �ok ilgi toplamaktad�r.

e. bayrakta logo �zg�nl�kleri
bayrak logolar�, temsil etti�i firmalar�, �r�nleri ve sekt�r� iyi anlatmal� ayn� zamanda �zg�n olmal�d�r.

Bayrak �retiminde logolar�n dosya formatlar�:
- Vekt�rel olmas� :
- Piksel esasl�: tiff, jpeg, gif (75 ve 250 dpi)
- EPS ve PDF
Teslim edilecek bayrak �retim renk formatlar�:
- Renk Pantone
- LAP- CMYK - RGB
Bayrak markam�zda ekip olarak ula�mak istedi�imiz hedeflerimiz vard�r. Aybayrak olarak her yapt���m�z i�te ba�ar�l� olmak i�in u�ra��r�z, bazen yapt���m i�lerde
yaln�zca mutlu olmak isteriz. Bazende �irketimize daha ak�ll� ve daha �retken, daha sa�lam kaynaklar yaratmak i�in �al��maktayiz.
Potansiyelimize ve hedeflerimize ula�abilmek i�in zaman ayar� yapmadan yorulmadan size en iyibir �ekilde bayrak imalat�n� yapmak i�in �al��t�k
ve bayrak ihtiya� ve taleplerinizi s�rekli de�erlendiren ay bayrak teknolojinin b�t�n imkanlar�n� kullanarak gereksinimleri bir araya getirerek bayrak taleplerinize
yan�t veren, bir dijital bayrak bask� merkezini yaratt�k. bu sayede bayrak �r�nlerimiz daha elveri�li ve kullan��l� d�� mekan hava ko�ullar�na kar�� bir ad�m �ne
ge�menizi sa�layabildik. B�t�n bayrak talep ve ihtiya�lar�n�zda ne yapmak isterseniz isteyin daha iyi bayrak projeleriniz i�in gelin sizlere yard�mc� olal�m bayrak imalat� ve �retiminde
g�n�n ko�ullar�na do�ru d�r�st ve zaman�nda teslimat slogan�m�zla bayrak markam�z� sizlerle payla�maya davet ediyoruz.24 saat bayrak imalat� yapan ilk ve tek bayrak firmas�
istenilen s�re� istenilen adetlerde bayrak bask�s� yapma kapasitesine sahip bayrak imalat�
Bayrak sekt�r�nde deneyimli ve kaliteli eleman potansiyeline sahip olan firma
Kaliteli ve y�ksek ��z�n�rl�kl� bayrak bask� �retim, ithalat ve ihraracat yapan bayrak��
Kurmu� oldu�u bayrak bask� imalat� ile yurt i�i ve yurt d��� bayrak taleplerini kar��lamaktad�r. bayrak Markam�z
Bayrak sekt�r�nde �nc� kurulu�u
T�rk bayra��, �lke bayra��, �zel bayrak ve poster bask�s�nda T�rkiyenin en b�y�k bayrak firmas�
Bayrak��l��� g�n�m�ze ta��yan modern bask� tesislerimizde �retmi� oldu�umuz bayraklarla sokaklar ve cadeleri s�slemeye devam etmekteyiz kalite ve uygun fiyatlara
bayraklara sahip olmak i�in aybayrak bayrak firmas� ile ileti�ime ge�menizde fayda bulunmaktad�r.